Bewonersinfo

Alle bewoners van een woongebouw zijn bevoegd om deel te nemen aan de
bewonersvergadering. Uit deze bewonersvergadering wordt de wooncommissie benoemd.

Tijdens deze vergadering komen alle zaken aan de orde met betrekking tot het woon- en leefklimaat in en rond het woongebouw.

Belangrijk om te weten:

  • De vergadering benoemt (afhankelijk van de omvang van het woongebouw) minimaal vier en maximaal tien leden voor de wooncommissie.
  • De vergadering wordt voorgezeten door de beheerder. Tijdens de vergadering hebben de wooncommissieleden geen stemrecht.
  • De bewonersvergadering komt minimaal eenmaal per jaar bijeen of vaker indien tenminste 10 procent van de bewoners van het woongebouw de wooncommissie daarom verzoekt.
  • De bewonersvergadering benoemt uit haar midden een kascommissie van tenminste twee bewoners ter controle van de financiële stukken (zie verder 1.1.4 kascommissie).
  • Kondig de bewonersvergadering (inclusief agenda) tijdig aan. De aankondiging dient tenminste 14 kalenderdagen voorafgaand aan de vergadering te worden gecommuniceerd aan de leden van de vereniging (de bewoners op het moment van aankondigen). Zorg dat de uitnodiging gericht is aan het betreffende lid (volsta dus niet met alleen een poster maar mail de bewoners en/of verspreid de uitnodiging per brievenbus). Zorg verder dat de aankondiging conform Beheerreglement en evt. statuten van de vereniging plaatsvindt.
  • Wanneer er geen opkomst is kondigt de wooncommissie direct een tweede vergadering aan. Wanneer ook tijdens de tweede vergadering sprake zou zijn van geen opkomst stemt de bewonersvergadering hiermee in met alle geagendeerde punten en items van de wooncommissie.
  • De notulen van de bewonersvergadering worden binnen 14 kalenderdagen na de vergadering verspreid onder de bewoners.